"Pest" agent ontvoert soeverein mens
Gepubliceerd op 2 nov 2013
http://vitalifeiten.wix.com/vitalifeiten
woensdag 30 okt 2013 was een soeverein team aanwezig bij een illegale huisuitzetting.
's-avonds was er een presentatie over de soevereine mens waar ook de politie van op de hoogte was. "pest"agent, Jens S stond met nog 3 andere dienders de soevereinen op te wachten.
Het had nog nooit zo blauw gezien van de politie auto's volgens een buurtbewoonster.
De soeverein wordt ontvoert waarna zijn auto ook nog gestolen wordt die de politie vervolgens wil gaan helen.
 
De briljante Grondwet van 1814
De komst van Prins Willem VI was goed voorbereid, al was hij in de laatste dagen van november 1813 toch nog even ‘kwijt’ waardoor er even sprake was van milde paniek. Een groep vooraanstaande Nederlanders onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp en Limburg van Stirum was tijdens de Franse bezetting aan het Lange Voorhout in den Haag voorbereidingen te treffen voor een Nederland zonder Frans bestuur.
 
Na de woelige tijd van de Patriottenopstand, het neerslaan van die opstand door de orangisten van Prins Willem V (met Duitse hulp), de verdrijving van de Prins (met Franse hulp), de Bataafsche Republiek, daarna het Koninkrijk, en daarna het Franse keizerrijk, hield Hogendorp’s groep zich bezig met de vraag: wat voor Nederland willen we voor de toekomst? Terug naar de Republiek, die als het ware was ineengezakt aan het einde van de achttiende eeuw, of een Nederland ingericht volgens de nieuwe staatkundige idealen van de Franse revolutie. De uitkomst van de gesprekken kon niet Nederlandser zijn.
 
Het werd een combinatie van die twee. De zaak was al beklonken toen Prins Willem  VI op 30 november in Scheveningen aan wal stapte in 1813. Hem was duidelijk gemaakt dat hij als soeverein de Nederlanden zou kunnen besturen onder voorwaarde en volgens de regels van een ‘wijze’ constitutie. Om die constitutie voor te bereiden ging eind december 1813 een commissie aan de slag onder leiding van Van Hogendorp, die drie maanden later, op 29 maart 1814, een voorstel aan de door soeverein Willem benoemde Vergadering van Notabelen voorlegde. De Vergadering stemde in met het voorstel. Een dag later werd Willem van Oranje ingehuldigd als "soeverein vorst", die toen nog niet de titel "koning" voerde: dat gebeurde pas in 1815. We vieren daarmee dit jaar op 30 november eigenlijk het verkeerde feest.
 
In de bijdrage zal ik ingaan op de twist- hand en knelpunten die aan het proces van de vaststelling van de Grondwet 1814 voorafgingen. Het was een levendige periode met veel nieuwe ideeën, die botsten op oude, politieke tegenstellingen waarover later weinig is gesproken, deels om te verhullen, deels omdat de kwesties verbleekten in het licht van de gebeurtenissen in het jaar 1815 waarin Europa werd opgeschrikt door de terugkeer van Napoleon (100 dagen van het jaar waren daar al  mee heen) en de drastische stappen die daarop – na de slag bij Waterloo – door het Weense congres werden gezet. Stappen die de toekomst van Europa voor bijna honderd jaar hebben bepaald.
 
Soevereine Mens - korte presentatie door Luca; van de familie van Dinter
Gepubliceerd op 9 nov 2012
Presentatie door Luca; van de familie van Dinter over de procedure: hoe claim ik mijn naam (www.ikclaimmijnnaam.nl) en wordt ik vervolgens een Soeverein Mens.
Claim je naam!
By admin | on 25 februari 2012 Een mens en een persoon zijn niet gelijk. Een mens is een natuurlijke entiteit (van vlees en bloed). Een persoon is een juridische entiteit. Het woord ‘persoon’ is een verkorte weergave van natuurlijk rechtspersoon of Natuurlijk Persoon. Feitelijk is de persoon een Stroman of een Handelsfictie, zoals we zo gaan uitleggen.
Op het moment dat een baby door de ouder(s) bij de Burgerlijke Stand van de geboortegemeente wordt aangegeven, wordt voor deze mens via de inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) een Natuurlijk Persoon gecreëerd. Die Natuurlijk Persoon is “eigendom” van de Staat. Met alle belastingverplichting van deze Natuurlijk Persoon als onderpand leent de Staat vervolgens vele honderdduizenden euro’s op de kapitaalmarkt. Vanaf dat moment is de persoon feitelijk een slaaf van de staat. Vandaar dat ieders persoonsnummer aangeduid als Burger Service Nummer (BSN) feitelijk een Burger Slaven Nummer is. Lees meer
Schending van mensenrechten bij huisuitzetting
Gepubliceerd op 2 nov 2013
http://vitalifeiten.wix.com/vitalifeiten
Bij de meeste huisuitzettingen worden de mensenrechten geschonden. dienders van de wet hebben een eed gezworen aan de kroon om mensen te beschermen, wat hier gebeurt is het "beschermen" van een dood orgaan, nl de woningbouwvereniging.
de dienders zijn zich nog niet bewust van artikel 94 van de grondwet, daarin staat dat internationale verdragen boven de wetten van het land gaan.
Bij de neurenbergprocessen is beslist dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen daden, deze dienders schenden de mensenrechten en kunnen zich niet verschuilen achter het vonnis van de rechter omdat ook deze rechter geen acht slaat op de mensenrechten.
De soevereinen mensen houden zich aan regels en gaan de strijd niet aan met de dienders maar de dialoog.

voor meer informatie kunt u kijken op:
http://www.mensenrechten.org/index.ph...
http://basisinkomen.nl/wp/
http://www.ikclaimmijnnaam.nl/
http://oppt-nederland.info/
 
Over soevereiniteit
Door: Leo Klinkers (28 januari 2012)
Geen enkel land ter wereld is nog soeverein. Ook Suriname niet. Hoe komt dat? Wat betekent dat voor Suriname en heeft dat wellicht ook gevolgen voor de Grondwet?
 
Wat is soevereiniteit?
Soevereiniteit is niet meer en niet minder dan baas zijn in je eigen land. Je mag als soevereine staat altijd en onder alle omstandigheden je eigen beslissingen nemen. Een soevereine staat hoeft geen verantwoording af te leggen aan een ander land, noch aan een internationale organisatie, noch aan een internationale rechter. Ook hebben andere landen, noch internationale organisaties het recht om een troepenmacht samen te stellen om je gewapend binnen te vallen en verplichtingen op te leggen.
 
Dit klassieke begrip ‘soevereiniteit’ is echter over en voorbij. Overal ter wereld. Ook voor Suriname. Suriname heeft onder meer een plaats binnen de Verenigde Naties, Unasur, OAS, Caricom en onderhoudt een verdragsrechtelijke relatie (EPA) via Caricom en de ACP-landen met de Europese Unie. Dat alles impliceert dat ook Suriname wel degelijk verantwoording heeft af te leggen over zaken die in eigen land spelen. De internationaalrechtelijke opdracht om de grondenrechten te regelen is daarvan slechts één voorbeeld.
 
Maar laten we eerst eens kijken hoe dat klassieke begrip ‘soevereiniteit’ in de loop der jaren is gaan eroderen en waar we nu dan staan. (Noot: Enkele delen van dit artikel zijn ontleend aan Kimon Valaskakis, uit zijn ‘Long-term Trends in Global Governance: from Westphalia to Seattle’, in het OECD-boek ‘Governance in the 21st Century?’) Lees meer
Soevereniteit? Welke soevereiniteit?
door GB op 22/09/2011
De laatste tijd is het begrip ‘soevereiniteit’ toetssteen geworden in het Nederlandse debat over de Europese integratie. Erg verhelderend werkt het niet. Omdat ‘soevereiniteit overdragen’ in de mainstream min of meer overeenkomt met verraad aan het Nederlandse belang, doet Rutte veel moeite om uit te leggen dat dit juist niet het geval is – terwijl hij tegelijk wel duidelijk wil maken dat de Grieken niet langer ongestraft mogen feesten met Nederlands belastinggeld. Lees meer